Apel în consultare publică: 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

Actiunea 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru: Actiunea 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană, zona supusă regenerării va fi tratată ca un ansamblu funcţional, cu obiectivul de a aborda într-un mod coerent dezvoltarea urbană la nivelul localităţii, cu accent pe valorizarea dimensiunii socio-economice alături de accesibilitate, mobilitate, inovare şi mediu.

Pentru atingerea Obiectivului specific al acestei Priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

 • Îmbunătățirea infrastructurii de turism urban, în special în zonele cu potențial turistic valoros, pot fi finanțate proiecte inovative de diversificare a serviciilor și activităților oferite turiștilor cu scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice.
 • Dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice urbane, balneare și balneoclimaterice prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică aferentă;
 • Regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice - activități de reabilitare integrată a spațiilor publice urbane (inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă) în zone precum: spații din interiorul ansamblurilor de locuințe, zone de faleză, maluri, centre istorice, zone și cartiere rezidențiale localizate inclusiv în afara zonelor centrale, locuri de joacă pentru copii, scuaruri, piețe, alei pietonale, zone pietonale și semi-pietonale (inclusiv în afara zonelor centrale), piste de biciclete, mobilier urban, digitalizare smart, etc.

Proiectele de regenerare urbană vor fi identificate și definite la nivelul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)/SDU/Strategiei aferente ZUF prin analiza detaliată a nevoilor, maparea zonei (incl. detalierea serviciilor publice și infrastructurii existente) și descrierea etapei de consultare publică și implicare a comunitățiilor locale pe parcursul procedurii de identificare/ elaborare/ implementare a proiectelor. În mod integrat, prin proiectele de regenerare urbană se va finanța și infrastructura de spații verzi.

 • Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane, dezvoltarea serviciilor aferente (ex. restaurarea, consolidarea, etc. și dotarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural; construire/ modernizare / reabilitare / extindere / dotare clădiri cu funcțiuni culturale etc.).

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este:

 • Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.1/2023-UAT Municipii reședință de județ este de 75.868.204 euro (FEDR + contribuție națională), din care 64.487.974 euro FEDR și 11.380.230 euro contribuție națională.
 • Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.2/2023-UAT Municipii este de 14.550.888 euro (FEDR + contribuție națională), din care 12.368.255 euro FEDR și 2.182.633 euro contribuție națională.
 • Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.3/2023-UAT Orașe este de 15.236.436 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 12.950.969 euro FEDR și 2.285.466 euro contribuție națională
Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:
 1. Unitate administrativ-teritorială Municipiu reședință de județ/Municipiu/Oraș, definită conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  și  a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Parteneriate încheiate între UAT Municipiu reședință de județ/ Municipiu/Oraș, în calitate de lider de parteneriat şi UAT Oraș/Comuna din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale aferente municipiilor/municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, în calitate de parteneri, definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) astfel cum sunt definite la art. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care au în componenţă cel puţin o unitate administrativ-teritorială urbană municipiu reședință de județ/municipiu/oraș;
 4. Zonele metropolitane constituite conform Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
 5. Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) şi alte entităţi publice care au în proprietate sau în administrare imobile în zonele de regenerare urbană, stabilite pe baza Acordului de Parteneriat încheiat conform prevederilor capitolului VIII - Proiecte implementate în parteneriat din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.
 6. Unitățile de cult sau parteneriate ale acestora cu Unitățile Administrativ-Teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu/oraș pentru acțiunea care vizează Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane.
 7. Unitățile Administrativ-Teritoriale județene sau parteneriate ale acestora cu Unitățile Administrativ-Teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu/oraș – pentru actiunea care vizeaza Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane.
 8. Parteneriate încheiate între UAT Judet/Municipiu reședință de județ/ Municipiu/Oraș, în calitate de lider de parteneriat şi asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare - exclusiv pentru derularea activităților care vizează dezvoltarea economică, integrarea/inovarea socială sau a celor de conștientizare publică privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural.

 

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 6.1 Dezvoltare urbană, 14.06.2023

Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 14.06.2023 si pana in data de 14.07.2023 (ora 24.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .