Apel lansat: 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar, perioadă depunere: 22 februarie 2024 - 21 august 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 - O regiune educatăObiectiv Specific 4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

Infrastructura educațională la nivelul învățământului universitar dezvoltată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Alocarea apelului de proiecte este de 20.000.000 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 11.000.000,00 euro (FEDR)  și 9.000.000  euro contribuție națională.

Solicitanți eligibili sunt:

  • Instituțiile de învățământ superior de învățământ superior de stat acreditate, cuprinse în Anexa nr. 2  la HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru modificările și completările ulterioare, aflate pe teritoriul Regiunii Sud-Est.
  • Parteneriate între instituțiile de mai sus.

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

  • construire/ extindere/ modernizare/ dotare infrastructurii, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate;
  • accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități;
  • activități de cooperare teritorială  cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului.
  • lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

Prin proiectele implementate, studenții vor beneficia de săli de clasă, amfiteatre și laboratoare moderne și dotate la standarde internaționale.

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

zipGhid 5.4 învățământ universitar, 22.12.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00