Apel lansat: 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar, perioadă depunere: 22 februarie 2024 - 21 august 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 - O regiune educatăObiectivul Specific 4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

Infrastructura educațională la nivelul învățământului preșcolar dezvoltată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Alocarea apelului de proiecte este de 8.588.200 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 4.723.510 euro (FEDR) și  3.864.690 euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Zona geografică vizată de apelul de proiecte este zona urbana si non-urbană din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu exceptia arealului aferent ITI Delta Dunării.

Solicitanții eligibili sunt:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţile administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Codului administrativ (OUG nr.57/2019);
 2. Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a), aflate sub coordonarea Consiliului Local şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar);
 4. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, înfiinţate conform prevederilor legale.
 5. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea de:

activități de tip FEDR, respectiv:

 • construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii;
 • adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități ;
 • activități de cooperare teritorială cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului;
 • lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

cât și activități de tip FSE, respectiv:

 • asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
 • asigurarea accesului copiilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
 • consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
 • asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare;
 • promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional.

Prin proiectele implementate, preșcolarii vor beneficia de săli moderne și dotate, de condiții sanitare și de securitate care asigură accesul la educație incluzivă și de calitate.

 Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

zipGhid 5.1 învățământ preșcolar, 22.12.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00