Apel lansat: 1.6 - Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Acțiunea 1.6  - Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1 “O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectiv Specific OS1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor.

Prin prezentul Ghid se lansează apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare având codul PRSE/1.6/A.1/1/2024.

Alocarea totală a apelului de proiecte (FEDR + Buget de stat) este de 43.362.593 Euro, din care 36.858.204 euro FEDR.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul apelului sunt următoarele:

 1. Activitati care vizeaza cresterea competitivitatii economice a firmei
 2. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
 3. Activități din domeniul economiei circulare;
 4. Activități legate de utilizarea de:
  • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
  • simbioză industrială;
  • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
  • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

Investitiile eligibile sunt:

 • Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, art. 7 punctul (h), sunt excluse de la finanțare investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili. În acest sens, nu sunt eligibile echipamentele/ utilajele/ instalațiile de lucru sau orice alt activ corporal care funcționează prin arderea combustibililor fosili (inclusiv biocombustibili), fiind eligibile doar cele care sunt alimentate exclusiv electric.


Ghidul Solicitantului prezinta conditiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

Ghid 1.6 Microintreprinderi 29.03.2024

Cererile de finantare vor fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00.